Kategoriarkiv: Allmänt

Daniel Åsberg från Åsbo, Hosjö

Jag topsade en sjumänning i Nordmaling igår.

När jag för några månader sedan först stötte på anfadern utan att veta att han var släkt med mig så tyckte jag redan då att det var intressant. Det var Daniel Åsberg som flyttade från Hosjö, Dalarna, till Nordmaling och blev inspektor för Öre såg på 1770-talet. Jag har nämligen också min faderslinje från Hosjö och min farfarsfar flyttade även han upp till bygden kring Öreälvens mynning. Fast det var mer än hundra år senare.

Sen när jag tittade lite närmare på Daniel Åsberg så insåg jag plötsligt att hans far ju fanns med även i mitt träd.

Jag undrar just om min farfarsfar i slutet av 1800-talet hörde talas om sin släkting några generationer tidigare och som ung pojke medvetet drog iväg till hans trakt. Ganska troligt tycker jag men inget som varit känt i släkten tidigare.

1635-08-18 Avskrift Nils Olssons /Norstedt/ köpebrev

Detta är det köpebrev som skrevs när Nils Olsson 1635 köpte andel i Höjen av Lars Persson.

FÖR ALLE THE WÄLACHTADE, ÄHRLIGE OCH FÖRSTÅNDIGE godhe män, som thetta Breff Händher att förekomma, läsandes och hörandes wardher. Thå giör iagh Lars Pärsson på Höghen i Hosiöbygden witterlighit. Att iagh medh een godh och frij wilia och wällberådt modh sampt medh min Hustrus wettskap, Rådh och samtyckio haffwer sålt och vplåthet, som iagh och nu medh thetta Breeff sälier och vplåther ährligh och Gudhfrucktigh man Niels Oluffson på Höghen all min Hws och Jordh, som migh och min Hustru tilkommer på Höghen, både i löst och fast, för een godh och richtigh Betalningh, som han efther min wilia vtlagdt haffwer, Nembligen godh Rååkoppar 9 skippundh, som Elias Oluffson, Jnwånare i Giäffle, vppå mijna wegnar bekommit haffwer, som Handskrifften vthwisar, som Niels Olsson haffwer löst sigh tilhanda. J them haffwer Jagh bekommit ett skippundh Koppar och fem alnar Frijdz vthi förlijkningh och till all Wenskaps föreningh. Summan ähr 10 skipd förvthan Klädhe, altså haffwer Nils Olufsson uthgiffwit hela summan, Betalningen och Förlijkningen, then sidzta och yttersta Penninghen så wäl som then första. Hwarföre affhändher iagh nu ifrån migh, min Hustru och Barn och alla thess Arffwingar och Effterkommandhe thenna förskriffne Hws och Jord och alt hwadh som ther tilkommer och ähr efter thenna dagh medh rätta till winnas och tilläggias kan, både i Wåtho och Torro, Närby och fierran, i Skogh och skiull, Ehwadh thet hälst wara kan, Jngenting vndhantagandess. Och alt theta tilsägher iagh åfftabeste Niels Olufsson och hans Barn och Effterkommandhe Arffwingar att nyttia, bruka, fikia och fara och förbättra effter som honom bäst täckes och till Een wälfången Ewärdeligh Ägendohom behålla och till ytermera wisso haffwer iagh för Rättwisonas Jnnehåll medh all wenligheett begiärat thesse wälachtadhe, ährlighe försåndighe Män, att the här till ett sanferdight wittner wara wille, som ähr Tommas Andhersson på Falun, Landsens prophos, Hans Erichsson på Åsen, Hans Stensson på Främsbacka och sijne Signäter här vundhersättia och bekräffta, och iagh ochså mit Bomärkie här undher sätter. Actum Höghen then 18 Augusti Anno 1635.

Hans stenson                 Lars /bom/ Pärsson.
/sigill/

Vitnesmännerne:

Mats /bom./ Halfwarsson i Långtechten, Andhers /bom./ Erichsson på Främsbacka, /och/ Andhers Hindersson på Höijen,

Avskrift gjord av Helmer Lagergren

_1050011-80_lr

Nils Olsson, död 1652

En förmögen Bergzman har bot på Höijen, derest nu Rådman Johan Näsman är ägare till. Han het Nils Olofsson på Höijen. Hans son Olof Nilsson på Höijen, som war swärfadren åt förenembde Näsman. Han har ett gamalt pergamentbref, att förnembde Höijen har legat under Thorsång Sochn.

Jacob Ingelsson, c:a 1716